ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Momentálně není naplánovaný žádný závod

Online přihláška k akci

Registrace na závod momentálně neprobíhají.

Důležité info na úvod – protože naše akce získávají stále větší oblibu a o účast jeví zájem stále více zájemců, je stále více problematické vyjednat s úřady povolení pro akce tak velkého rozsahu, které ještě je možné pořádat v běžném silničním provozu a ne na uzavřeném okruhu, jak je tomu např. v Brně. Úřady stanovily podmínky s ohledem na blokování provozu na křižovatkách, ovlivnění HMD, zamezení přecházení chodců atd.  Proto jsme museli přistoupit i na podmínku, že maximální počet účastníků „spanilé jízdy“ bude omezen. Pokud tedy nepatříš k těm, kteří nezbytně nemusejí být účastníkem organizované kolony se všemi výhodami i nedostatky, neregistruj se a dojeď až na doprovodný program.  Budeme se na tebe těšit.  Neregistrovaným účastníkům musíme, bohužel, zabránit v jízdě v organizované koloně. Respektuj to, prosím.


Vyplněním přihlašovacího formuláře a odesláním se stáváš účastníkem organizované akce.

Podmínky účasti na akci pořádané nebo spolupořádané spolkem Czechbikers.

„Účast na akci je na vlastní nebezpečí. Účastník se zavazuje plně dodržovat pokyny pořadatele akce a povinnosti vyplývající ze zákonných předpisů, zejména pak zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Pořadatel není povinen hradit újmu ať již na zdraví či majetku účastníka akce, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným.“
Při akcích pořádaných či spolupořádaných spolkem CzechBikers je účastník v rámci zajištění bezpečnosti povinen dodržovat následující zásady:
a)  Účastník je srozuměn a bere na vědomí, že jízda v konvoji motocyklů je aktivitou se zvýšeným rizikem vzniku škody či újmy na majetku či zdraví.
b)  Účastník se zúčastňuje jízdy a doprovodného programu na vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpečí. Účastník bere na vědomí, že pořadatelé nenesou jakoukoli odpovědnost za škody či újmy na zdraví či na majetku účastníka nebo třetí osoby, nastalé při jízdě a doprovodném programu.
c)  Každý účastník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodě ani újmě na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům jízdy.
d)  Účastník plně odpovídá za škody a újmy způsobené jím či vozidlem, které použije k jízdě. Platí, že takové újmy a škody jsou způsobené výlučně vlastním jednáním účastníků jízdy. Účastník tímto ve smyslu ust. § 2899 občanského zákoníku vůči pořadatelům přijímá nebezpečí oběti, spočívající v jemu vzniklých škodách či újmách na zdraví či majetku, nastalých při jízdě či v souvislosti s ní. Tím není dotčeno právo účastníka domáhat se náhrady škody či újmy vůči jinému účastníkovi či třetí osobě, která ji způsobila.
e)  Účastník-řidič musí mít platný řidičský průkaz, nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky ani ve stavu snížené pozornosti a koncentrace.
f)  Účastník je povinen při hromadné vyjížďce přizpůsobit jízdu a její rychlost svým schopnostem, stavu vozidla, stavu komunikace, aktuálním klimatickým podmínkám a rychlosti jízdy konvoje. Pro jízdu přiměřeně platí následující ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích, v platném znění : § 5 odst. 1 písm. a) až l) , § 5 odst. 2 písm. a) až e), § 9 odst. 7 (zákaz bočního sezení na motocyklu), § 11, § 12 odst. 3, 5 a 8 (způsob jízdy), § 16 (objíždění), § 17 odst. 2, 3 (předjíždění), § 19 odst. 1 (vzdálenost mezi vozidly), § 23 odst. 1, 3 (vjíždění na komunikaci), § 26 odst. 1, 2, § 27 odst. 1 písm. a) až s) , (zákaz zastavení a stání), § 30 (znamení o změně směru jízdy), § 45 odst. 1 (překážka provozu), § 47 odst. 1,2,3 a 4 (dopravní nehody).
g)  Hromadná vyjížďka se jede za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat jeho pravidla stanovená platnou právní úpravou (zpravidla Zákon o pravidlech provozu na pozemních komunikacích) platnou v ČR. Každý účastník je dále povinen řídit se pokyny pořadatele, regulovčíků na trati a orgánů policie.
-   Účastník prohlašuje, že jeho vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
-   Účastníkovi není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v účasti na akci.
-   Účastník se zavazuje, že se bude řídit pokyny pořadatele, že bude udržovat pořádek a že v maximální možné míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, bude ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu způsobí.
-   Účastník potvrzuje, že všechny údaje v přihlášce jsou vyplněny pravdivě a je si vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.
-   Účastník bere na vědomí, že porušení některé ze závazných podmínek, může mít za následek vyloučení z akce.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
-   Přihlášený účastník akce tím, že odešle vyplněný přihlašovací formulář uděluje výslovný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, a to jména, příjmení a registrační značky vozidla, za účelem a podmínek uvedených dále v informaci o zpracování osobních údajů.
-   Souhlas se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a žadatel má možnost kdykoliv ho samostatně odvolat zasláním odvolání souhlasu správci na
e-mailovou adresu: mandak.jaromir@gmail.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost již proběhlého zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Informace o zpracování osobních údajů
Na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a v souladu s dotčenými předpisy právního řádu České republiky bude správce, v souvislosti se zajištěním účasti přihlášeného účastníka zpracovávat jeho osobní údaje, k jejichž zpracování dal výše uvedený souhlas a zaslal tyto údaje vyplněním přihlašovacího formuláře.
Právním důvodem je oprávněný zájem pořadatele akce – zajištění kontroly oprávněných účastníků části akce, která podléhá nařízeným omezením ze strany oprávněných orgánů.
Účelem zpracování osobních údajů je zajištění účasti na akci spolupořádané či pořádané spolkem Czechbikers, zejména zajištění registrace pouze povoleného počtu účastníků na startu hromadné vyjížďky. Osobní údaje budou zpracovány pouze v rozsahu této informace.
Doba uchování osobních údajů je 48 hodin od ukončení registrace, tzn. od veřejně vyhlášeného začátku pořádané akce. Poté budou veškeré osobní údaje smazány, příp. skartovány.
Osobní údaje budou zpracovávány v listinné a elektronické podobě.
Správce osobních údajů je povinný přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Pověřené osoby správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.
Subjekty údajů mají za podmínek uvedených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů právo:
-   požadovat přístup ke svým osobním údajům,
-   na opravu nebo doplnění svých osobních údajů, jsou – li nepřesné nebo neúplné,
-   na výmaz, popřípadě omezení zpracování svých osobních údajů, je-li dán některý z důvodů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
-   podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů jako dozorového úřadu, pokud mají za to, že zpracování jejich osobních údajů porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Poskytnutí osobních údajů v tomto zpracování není zákonným či smluvním požadavkem a subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Pokud však přihlášený účastník svoje osobní údaje neposkytne, může to mít za následek, že nebude možné zajistit řádně jeho účast pořádané akci.
Spolek Czechbikers nemá úmysl předávat uvedené osobní údaje jinému zpracovateli, do třetí země ani jiné mezinárodní organizaci. Při zpracování uvedených osobních údajů nedochází k automatickému rozhodování, ani k profilování.
Kontaktní údaje spolku Czechbikers jako správce osobních údajů: Czechbikers, spolek, Hložkova 1906, 765 02 Otrokovice, email: mandak.jaromir @gmail.com
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny: nejsou